E-İrsaliye

E-İRSALİYE UYGULAMASI

e-İrsaliyeye Mikro Yazılım ile geçin

Mikro Yazılım programları ve e-irsaliye modülü ile e-irsaliye uygulamasına kolayca geçiş yapabilir, irsaliyelerinizi hızlıca hazırlayıp anında alıcısına ulaştırabilir, tüm taşıma verilerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklayıp dilediğiniz belgeye dilediğiniz an erişebilirsiniz.

e-İrsaliye nedir?
e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama ve görüntüleme işlemlerini dijital ortamda yapmanızı sağlayan bir e-Dönüşüm uygulamasıdır. 487 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenir; elektronik ortamda iletilip muhafaza ve ibraz edilir.

e-İrsaliye kimlere zorunlu?
2021 yılı hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmesi; bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai durumlar dışında e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan da e-irsaliye almaları gerekiyor.

e-İrsaliye nasıl düzenlenir?
e-İrsaliye, GİB’in yayınladığı e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuz’da belirtilen format ve standartlara göre, dijital ortamda düzenlenir, dijital ortamda alıcıya gönderilir, saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. e-irsaliye, ürünün sevkinden önce hazırlanarak GİB üzerinden alıcısına gönderilir.

e-İrsaliyenin özellikleri nelerdir?
e-İrsaliyede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca matbu irsaliyede yer alması mecburi olan tüm bilgiler bulunur.
e-İrsaliye ile kağıt irsaliye tamamen aynı hukuki özelliklere ve geçerliliğe sahiptir.
e-İrsaliyenin veri şekli ve standartları GİB tarafından belirlenir.
e-İrsaliyenin sorgusu üzerindeki karekod veya barkod ile yapılır.
e-Fatura olmadan e-irsaliye gönderilmez.
e-İrsaliye sevk irsaliyesi yerine de kullanılabilir.
Yol denetimlerinde sevk irsaliyesi sorgulamaları memurların kullandığı sistem üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.

e-İrsaliyede olması gereken bilgiler nelerdir?
İrsaliyeyi düzenleyenin ad ve soyadı, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası, belgeyi düzenleme tarihi ve belge numarası
Alıcının ad ve soyadı, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası
Taşınan malın cinsi, miktarı, fiili sevk tarihi (saat ve dakika olarak)
e-İrsaliye’de fiyat bilgisinin bulunması zorunlu değildir. e-İrsaliye, malın fiili sevki sırasında düzenlenip sürücüye verilir.

Resimler

Sosyal Medyada Paylaş